Toimittajien viisumi- ja akkredintointisäännöt

 

I. Yleistä
 

Ulkomaisten joukkotiedotusvälineiden edustajat ovat yksi kansalaisten ryhmistä, joiden maahantuloa Venäjälle  on helpotettu  1. kesäkuuta 2007 voimaan astuneella Euroopan yhteisön ja Venäjän Federaation välisellä Sopimuksella Euroopan unionin ja Venäjän Federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta. Sopimuksen teksti on luettavissa Venäjän Suomen-suurlähetystön internet-sivuilla venäjäksi ja suomeksi.
 

Sopimuksen edellyttämä järjestely pätee ainoastaan joukkotiedotusvälineiden edustajiin, jotka ovat menossa Venäjälle tekemään journalistista työtä, mm. välittämään tietoa yksittäisistä tapahtumista, tekemään reportaaseja tai suorittamaan muita toimituksen antamia tehtäviä. 
Pysyvien kirjeenvaihtajien osalta, jotka lähetetään vähintään vuoden pituiselle Venäjän-komennukselle, noudatetaan toista viisumi- ja akkreditointimenettelyä. 

II. Erikoiskirjeenvaihtajat
 

Joukkotiedotusvälineiden edustajille, jotka lähtevät Venäjälle tekemään journalistista työtä, annetaan viisumi asianomaisen joukkotiedotusvälineen johdon tekemän suoran hakemuksen perusteella. Venäjän ulkoasiainministeriön tiedotus- ja lehdistöosaston viisumipuolto tai Venäjän federaatiivisten toimeenpanovallan elinten vahvistama virallinen kutsu eivät ole enää välttämättömiä edellytyksiä viisumin myöntämiselle.


 

Viisumia haettaessa esitettävät asiakirjat


Venäjälle suuntautuvan matkan tarkoituksen perusteluksi toimittajat esittävät ulkomaassa toimivaan Venäjän konsulinvirastoon ammattialajärjestön antaman todistuksen tai muun asiakirjan, jossa todistetaan, että asianomainen henkilö on ammatiltaan toimittaja, ja työnantajan antaman asiakirjan, jossa todistetaan, että matkan tarkoituksena on toimittajan työn tekeminen (sopimuksen artikla 4, kohta 1e). Edellä mainitut asiakirjat on esitettävä alkuperäisinä ja laadittava viiisumihelpotussopimuksen ohjeiden mukaan (artikla 4, kohta 2).


Tarkemmat ohjeet toimittajan viisumihakemusta puoltavan toimituksen kirjeen laatimiseksi, mukaan lukien ko. kirjeen malli:

Euroopan yhteisön ja Venäjän Federaation välinen sopimus Euroopan unionin ja Venäjän Federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta edellyttää, että toimittajat esittävät Venäjän-matkojensa perusteluksi ”ammattialajärjestön antaman todistuksen tai muun asiakirjan, jossa todistetaan, että asianomainen henkilö on ammatiltaan toimittaja” (käytännössä lehdistökortti) sekä ”työnantajan antaman asiakirjan, jossa todistetaan, että matkan tarkoituksena on toimittajan työn tekeminen” (toimituksen antama puoltokirje) 
(sopimuksen artikla 4, kohta 1e).

Jäljempänä oleva toimituksen puoltokirjeen malli on tehty edempänä mainitun viisumihelpotussopimuksen vaatimusten pohjalta. Konsulaattiin esitettävien kirjeiden odotetaan sisältävän kaikki sopimuksen edellyttämät tiedot ko. toimittajasta sekä hänen Venäjän-matkojensa tarkoituksesta ja ajoituksesta 
(artikla 4, kohta 2). Sen sijaan muotoilujen ja asioiden esittämisjärjestyksen osalta kirjemalli on suuntaa antava.

Toimituksen puoltokirje tehdään ko. joukkoviestimen täydellisen nimen ja osoitteen sisältävälle lomakkeelle ja osoitetaan Venäjän Federaation suurlähetystön konsuliosastoon. Toimituksen kirje ja toimittajan lehdistökortti on esitettävä Venäjän konsulaattiin alkuperäisenä.

 

Kirjeen malli


Konsuliosasto
Venäjän Federaation suurlähetystö


(Joukkotiedotusvälineen nimi) _____ pyytää myöntämään kertaviisumin / monikertaviisumin toimittajalle (etu- ja sukunimi, syntymäaika, rouva/herra, kansalaisuus, passin numero) Venäjä-uutisointiin liittyvien toimituksellisten tehtävien toteuttamista varten.
Toimittajan on tarkoitus matkustaa Venäjälle (aikaväli), tarkempina matkakohteina _____ (esim. Moskova, Pietari jne).
Toimittaja _____työskentelee (joukkotiedotusvälineen) palveluksessa ja on Suomen Journalistiliiton jäsen, mistä todistaa liitteenä oleva lehdistökortti.
Toimittaja _____on myös tietoinen siitä, että ammatillisen toiminnan harjoittamiseksi Venäjällä ulkomaisten kirjeenvaihtajien on akkreditoiduttava Venäjän ulkoasiainministeriön lehdistökeskuksessa.

(etu- ja sukunimi)
Vastaava päätoimittaja
(joukkotiedotusväline)Viisumin saamiseksi ulkomailla toimivaan Venäjän konsulinvirastoon esitetään myös ulkomaanpassi, täytetty viisumihakemuslomake, sairausvakuutustodistus ja valokuva 3 x 4 cm. Passin on yleensä oltava voimassa vähintään puolen vuoden ajan viisumin voimassaoloajan umpeutumisen jälkeen. HIV-tartunnan puuttumista todistavaa sertifikaattia ei tarvita.

Päätös viisumin myöntämisestä tehdään 10 kalenteripäivän kuluessa viisumihakemuksen ja sen liiteasiakirjojen vastaanottamisesta. Kiireellisissä tapauksissa viisumihakemuksen käsittelyaika voidaan supistaa kolmeen päivään.

Viisumihakemusten käsittelystä peritään 35 euron maksu. Jos hakija jättää viisumihakemuksen ja liiteasiakirjat vasta kolme päivää ennen suunniteltua lähtöpäivää tai myöhemmin, käsittelymaksu on 70 euroa.


 

Toistuvaisviisumit ja viisumin voimassaoloaika


Sopimuksen mukaan toimittajille voidaan myöntää toistuvaisviisumeja 1-5 vuoden ajaksi. Enintään yhden vuoden voimassa olevien toistuvaisviisumien myöntäminen edellyttää, että toimittaja on edellisen vuoden aikana saanut vähintään yhden kertaviisumin ja käyttänyt sitä Venäjän maahantuloa ja oleskelua varten, ja hänellä on edelleen perusteltu syy hakea toistuvaisviisumia.

Vähintään kaksi ja enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja voi saada edellyttäen, että hakija on kahden edellisen vuoden aikana käyttänyt hänelle myönnettyä yhden vuoden toistuvaisviisumia.

Sekä kertaviisumin että toistuvaisviisumin voimassaoloaika on enintään 90 päivää jokaisen 180 päivän pituisen ajanjakson kuluessa.


 

Akkreditointi


Venäjän ulkoasiainministeriön akkreditointi on edelleen välttämätön edellytys ulkomaisen kirjeenvaihtajan ammatillisen toiminnan harjoittamiselle Venäjällä. ”Säännöt ulkomaisten joukkotiedotusvälineiden kirjeenvaihtajien akkreditoinnista ja oleskelusta Venäjän Federaation alueella” tulivat voimaan vuonna 1994* ja koskevat kaikkien ulkovaltojen tiedotusvälineiden edustajia. Ulkomaisten kirjeenvaihtajien akkreditoinnista huolehtii ulkoministeriön lehdistökeskus, joka on osa tiedotus- ja lehdistöosastoa.

Akkreditointia varten toimittajan on lähetettävä ulkoministeriön lehdistökeskukseen kopio passinsa ensimmäisestä aukeamasta ja Venäjän konsulaatin antamasta viisumista, kaksi valokuvaa 3 x 4 cm, saatekirje, joka on osoitettu 
Venäjän ulkoministeriön lehdistökeskuksen päällikölle ja asianomaisen joukkotiedotusvälineen johdon allekirjoittama (kirje on käännettävä myös venäjäksi), sekä toimittajan lehdistökortti. 

Toimittaja noutaa ulkomaisen kirjeenvaihtajan todistuksensa ulkoministeriön lehdistökeskuksesta Moskovasta tai voi saada sen Suomen Venäjän-suurlähetystön lehdistöpalvelun välityksellä asiasta erikseen sovittaessa.

Venäjän Federaatioon saapumisen jälkeen ulkomaisten kirjeenvaihtajien ja heidän perheenjäsentensä on kolmen työpäivän kuluessa rekisteröidyttävä asianmukaisissa Venäjän sisäministeriön elimissä.


 

III. Pysyvät kirjeenvaihtajat

 

Venäjälle lähetettävien pysyvien kirjeenvaihtajien  osalta pätevät seuraavat akkreditointi- ja viisumijärjestelyt.


Perusteluna Venäjän viisumin myöntämiselle toimii Venäjän ulkoministeriön lehdistökeskuksen myönteinen päätös kirjeenvaihtajan akkreditoinnista (viisumipuolto). Pysyvän akkredintoinnin saamiseksi on esitettävä seuraavat asiakirjat:
 

  • joukkotiedotusvälineen johdon allekirjoittama kirje virallisella kirjelomakkeella;

 

  • tiedot joukkotiedotusvälineestä;

 

  • ansioluettelo;

 

 

  • kopio passista;

 

  • kaksi valokuvaa (3 x 4 cm, mattapintaisia).


Päätös pysyvästä akkreditoinnista tehdään noin kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Viisumipuollon valmiutta voi tiedustella ulkoministeriön lehdistökeskuksesta tai Venäjän suurlähetystön lehdistöpalvelusta.

Ulkoministeriön viisumipuollon perusteella Venäjän konsulinvirastot antavat kertaviisumin Venäjälle maahantuloa varten.Viisumia haettaessa konsulaattiin esitetään ulkomaanpassi, täytetty viisumihakemuslomake, sairausvakuutustodistus, valokuva 3 x 4 cm sekä HIV-tartunnan puuttumista todistava sertifikaatti. Vuoden voimassa olevan toistuvaisviisumin antaa ja rekisteröinnin suorittaa maahantulon jälkeen Venäjän sisäministeriön viisumi- ja rekisteriosasto asuinpaikkakunnalla Venäjällä. Järjestelyissä auttaa Venäjän ulkoministeriön lehdistökeskus.

Ulkoministeriön lehdistökeskuksessa joukkotiedotusvälineen edustajalle annetaan ulkomaisen kirjeenvaihtajan todistus, joka on voimassa enintään kaksi vuotta. Viimeistään 15 päivää ennen todistuksen voimassaoloajan umpeutumista joukkotiedotusvälineen johto voi kääntyä ulkoministeriön puoleen asiakirjan voimassaoloajan pidentämiseksi. Lopettaessaan toimintansa Venäjän Federaation alueella akkreditoidut ulkomaiset kirjeenvaihtajat palauttavat heille myönnetyt todistukset Venäjän ulkoministeriöön.

Varsinaisen kirjeenvaihtajan ollessa lomalla, sairaana, työmatkalla toisessa maassa jne. hänen sijaisekseen lähetettävä henkilö saa maahantuloviisumin ja akkreditoinnin Venäjän ja EU:n välisen viisumihelpotussopimuksen edellyttämässä järjestyksessä.
_____________________________________________________________________________________
Vahvistettu Venäjän Federaation hallituksen päätöksellä nro 1055/13.9.1994, muutettu Venäjän Federaation hallituksen päätöksellä nro 899/4.8.1999. 


 

YHTEYSTIEDOT


Venäjän ulkoministeriön lehdistökeskus
(119200 Moskova, Arbat 55/32)

Johtaja
Alexander Mikhailovich Bikantov
Puh.:  +7-499-244-20-87
Faksi: +7-499-244-17-66
Sähköposti: 
pc.mid@yandex.ru

 

Johtajan avustaja
Anastasiya Nikolaevna Kudinova
Puh.:  +7-499-244-41-60

 

Venäjän suurlähetystö Suomessa
(Tehtaankatu 1 В 00140 Helsinki) 
Puh.:   (09) 66-18-76
Faksi: (09) 66-10-06

(Lähetystöneuvos / lehdistösihteeri Natalia Vezhlivtseva)Venäjän Suomen-suurlähetystön konsuliosasto
(Tehtaankatu 1 D 00140 Helsinki)
Puh.:  +358 (9) 612 3025
Faksi:   +358 (9) 6981305